روغن موتور SN 5W40 – بسته بندی پلاستیکی – ۴لیتر

ریال 3/880/000

*مناسب برای موتورهای بنزینی از سال ۲۰۱۰میلادی به بعد

*در تهیه این روغن از دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا استفاده شده است .

*بخشی از خواص :

۱- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی

۲- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی جهت کاهش رسوبات ( دوده ها ) ناشی از احتراق موتور

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

۴- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

۵- محافظت عالی از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

۶- افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حدعالی

۷- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی به منظور روانکاری در دماهای پایین

۸- پایدای برشی عالی محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول دوره مصرف می گردد

۹- قابلیت عالی در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات

۱۰- کنترل عالی مصرف روغن و کاهش هزینه

۱۱- نتایج بسیار مطلوب در آزمون های رسوب و تبخیر

۱۲- منطبق با استانداردهای تعیین شده شرکتهای خودروسازی معتبر

Product Description

*مناسب برای موتورهای بنزینی از سال ۲۰۱۰میلادی به بعد

 

*در تهیه این روغن از دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا استفاده شده است .

 

*بخشی از خواص :

 

۱- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی

 

۲- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی جهت کاهش رسوبات ( دوده ها ) ناشی از احتراق موتور

 

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

 

۴- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

 

۵- محافظت عالی از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

 

۶- افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حدعالی

 

۷- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی به منظور روانکاری در دماهای پایین

 

۸- پایدای برشی عالی محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول دوره مصرف می گردد

 

۹- قابلیت عالی در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات

 

۱۰- کنترل عالی مصرف روغن و کاهش هزینه

 

۱۱- نتایج بسیار مطلوب در آزمون های رسوب و تبخیر

 

۱۲- منطبق با استانداردهای تعیین شده شرکتهای خودروسازی معتبر