مزایا :

**مناسب برای موتورهای ۲۰۶ در تیپ های مختلف

*این روغن دارای افزودنی هایی است که برای خودروهای ۲۰۶ تیپ ۱ تا تیپ ۶ طراحی شده است و باعث روانکاری عالی موتورهای آلومینیومی ۲۰۶ می گردد .

*بخشی از خواص :

۱- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

۲- افزایش طول عمر و قدرت موتور

۳- خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

۴- خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی خوب

۵- محافظت خوب از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی

۶- خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی خوب

۷- استارت آسان موتور در دماهای پایین

۸- پایدای برشی خوب محصول که منجر به حفظ گرانروی می گردد

۹- قابلیت مناسب در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات

۱۰- کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه